Adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja

Ez a tájékoztató a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (továbbiakban MKOT) által kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy Ön tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultságokkal (továbbiakban: „Tájékoztató”).

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Magyar Klinikai Onkológiai Társaság
Székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.
E-mail: klinikaionkologia@gmail.com
Honlap: www.mkot.hu, www.klinikaionkologia.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nagy Viktor
Elérhetőség: +3630 306-1191, vnagy1984@gmail.com
(továbbiakban: „Adatkezelő”).

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatokat szakmai programok szervezésére, az MKOT tevékenységében résztvevőkkel való kapcsolattartásra, az MKOT-hoz érkező kérdések megválaszolására, tagnyilvántartás vezetése céljával használja fel.

Ha az Adatkezelő a személyes adatain a gyűjtésük fenti céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, úgy azt megelőzően Önt erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról e-mail útján tájékoztatni fogja az Ön által megadott elérhetőségen.

4. A kezelt adatok köre

Az MKOT által elvégzett érdekmérlegelési tesztet PDF formátumban itt találja

4.1.) Adatkezelés célja: szakmai programok szervezése, az MKOT tevékenységeiben résztvevőkkel való kapcsolattartás
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, munkahely, beosztás, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1/f), jogos érdek ez esetben, hogy az MKOT tudományos-szakmai tevékenysége folytatásának előfeltétele a releváns szakemberekkel, partnerekkel való kapcsolatfelvétel
Adatkezelés időtartama: a kapcsolattartáshoz kötődő adatkezelés határozatlan idejű, az érintett által kezdeményezett törlésig tart

4.2.) Adatkezelés célja: az MKOT-hoz érkező kérdések megválaszolása, az MKOT tevékenysége iránt érdeklődők tájékoztatása
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, munkahely, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1/a)
Adatkezelés időtartama: a tájékoztatási vagy az érintett által kért cél teljesüléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

4.3.) Adatkezelés célja: tagnyilvántartás
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, munkahely, telefonszám, bankszámlaszám
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1/a)
Adatkezelés időtartama: a tagság fennállásáig, illetve a számviteli jogszabályokban meghatározott iratőrzési idő leteltéig

4.4.) Adatkezelés célja: Klinikai Onkológia folyóirat postázása
Kezelt adatok köre: név, postacím, e-mail cím, munkahely, telefonszám
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1/f), jogos érdek ez esetben, hogy az MKOT tudományos-szakmai tevékenysége folytatásának előfeltétele a releváns szakemberekkel, partnerekkel való kapcsolattartás
Adatkezelés időtartama: a cél teljesüléséig, illetve az érintett kérelmére történő törlésig

4.5.) Adatkezelés célja: Tudományos rendezvények, továbbképzések szervezése
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, munkahely, pecsétszám
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1/a)
Adatkezelés időtartama: a kapcsolattartáshoz kötődő adatkezelés határozatlan idejű, az érintett által kezdeményezett törlésig tart

4.6.) Adatkezelés célja: MKOT szakmai hírlevelek kiküldése
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1/a) vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1/f)
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig vagy az érintett által kezdeményezett törlésig

5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a 4. pontban ismertetett célokhoz rendelten, tételesen rögzített ideig kezeli. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés, hozzájárulását a klinikaionkologia@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

6.1. Az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló személyek

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

6.2. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akiknek az Ön – az adott feladat végrehajtásához szükséges – személyes adatait továbbítja:

1. Levelezés, tárhelyszolgáltatás:
Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.
Telefon: +3621 200-0040
E-mail cím: admin@megacp.com
Honlap: www.megacp.com

2. Levelezés, tárhelyszolgáltatás
Név: Google LLC
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Adatvédelem: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

3. Postázás:
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: +361 767-8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Honlap: www.posta.hu

4. Banki szolgáltatás:
Név: MKB Bank Zrt.
Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.
Postacím: Budapest, H-1821
Telefon: +361 327-8600
Honlap: www.mkb.hu
E-mail: mkb@mkb.hu

5. Könyvelés:
Név: Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft.
Cím: 1054 Budapest, Tüköry u. 3.
Telefon: +361 486-2345
Honlap: www.kurator.hu
E-mail: kurator@kurator.hu

6. Klinikai Onkológia folyóirat postázása:
Név: Literatura Medica Kiadó Kft.
Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 603.
Telefon: 061 316-4556
E-mail: litmed@lam.hu
honlap: www.lamklub.hu

7. Rendezvényszervezés:
Név: CongressLine Kft.
Cím: 1065 Budapest, Révay köz 2.
Telefon: +361 429-0146
E-mail: info@congressline.hu
Honlap: www.congressline.hu

8. Hírlevél adatbázis karbantartása:
Név: Papp László E.V.
Cím: 6726 Szeged, Izabella u. 8.
Telefon: +3630 261-8789
E-mail: bpapplaszlo@gmail.com

9. Programozás:
Név: Business Software Solutions Kft.
Cégjegyzék szám: 01-09-356890
Cím: 1124 Budapest Apor Vilmos tér 25-26
Adatvédelmi felelős: Tölgyesi Tamás
Telefon: +3630 640 9265
E-mail: tamas.tolgyesi@bssolutions.net

(továbbiakban: „Adatfeldolgozó”).

7. Adattovábbítás harmadik fél részére

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

8. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

Ön a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.

Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ön részére.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy elérhetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

9.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

9.4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

12. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az aktuálisan érvényes adatkezelési Tájékoztató mindig elérhető Adatkezelő fent megnevezett honlapjain.

13. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

Magyar Klinikai Onkológiai Társaság
Budapest, 2018. május 23.